Vedtekter2019

Vedtekter for Oslo Feltskyttere

Stiftet
29. August 1978
______________________________________________________________
Revidert av årsmøtet den 13 nov 1986,15 nov 1990, 28. nov 1991, 26. nov 1992,
25. Jan 1996, 3. Feb 1997, 12. feb 2001, 29. jan 2002 og 16 mars 2004, 6 Juni 2012
______________________________________________________________

§ 1 Formål:
Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§ 2 Medlems noter
Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Skytterkrets og Norges Skytterforbund.

Laget driver pistol- og rifleskyting etter NSF’s programmer.

Medlemmene av lagets Seksjon for Dynamisk Skyting er medlem av Dynamisk Sportsskyting Norge. Seksjonen for Dynamisk Skyting driver dynamisk skyting med rifle, pistol og revolver ihht. DSSN’s program.

§ 3 Medlemmer:
Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan taes opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, alder, bopel og om søkeren fra før har vært medlem av andre idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av medlem skal føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke taes opp uten at forpliktelsene overfor andre idrettslag er ordnet.

Medlemskapet i laget er først gyldig og regnes fra den dagen kontingent er betalt.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 18 år, ha vært tilsluttet laget i minst 1 måned og ha sitt forhold til laget i orden.

Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd, samt lagets lover og bestemmelser. For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds «Straffebestemmelse om forgåelser».

§ 4 Kontingent:
Kontingenten betales forskuddsvis og innen 15. februar hvert år. Etter denne dato settes et purregebyr fra 1. gangs purring til kommunens gjeldende regulativ. Heving av forbunds eller krets for inneværende år legges på neste års kontingent.
Eventuelle andre omkostninger ved for sen innbetaling belastes medlemmet. Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet.

Livsvarige medlemskap opprettholdes inntil medlemmer frivillig melder seg ut, eller ved naturlig bortgang.

Medlemmer under 18 år betaler halv kontingent/avgifter pr år (juniormedlem). Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år mister sine rettigheter og skal av årsmøtet strykes som medlem av laget. Strykes et medlem av laget kan det ikke taes opp igjen som medlem før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

Styret skal melde fra til Norges Idrettsforbund og Politiet når et medlem strykes fra laget. Styret kan sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom o.l. eller ved redusert betalingsdyktighet p.g.a. militærtjeneste, arbeidsløshet eller andre gyldige grunner. Medlemmer over 60 år innrømmes kontingentfritak fra det året medlemmet fyller 60 år, og har vært medlem i over 10 år.

§ 5 Årsmøte:
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og holdes hvert år primo 1 kvartal. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, enten direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige fattes med flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i loven. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners samt Kongerikets lover og bestemmelser.

Årsmøtet skal:

1. Velge møteleder og referent.
2. Behandle årsmeldingen.
3. Behandle regnskapet.
4. Behandle innkomne forslag og saker.
5. Fastsette kontingent.
6. Velge flg tillitsvalgte.
Styre: Alle stillinger velges for 2 år av gangen.

 

Annet: Representanter til idrettens kontaktutvalg i kommunen. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foregår skriftlig hvis det ytres ønske om dette av et flertall av de stemmeberettigede. Blanke stemmer telles ikke, og regnes som ikke avgitt.

Annet hvert år velges kasserer og ett styremedlem, henholdsvis sekretær, nestleder og styremedlemmer. Alle valg av tillitsvalgte foregår enkeltvis og den kandidat som har fått mer enn halvparten av avgitte stemmer anses som valgt. Ved stemmelikhet foretas bundet valg mellom to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinær årsmøte omfatter og som det er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Medlemsmøter:
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig.

§ 8 Styret:
Laget ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:
1. Iverksette årsmøtevedtak, inkl langtidsplan, og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forestå lagets daglige ledelse og representere laget utad.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
4. Etter beste evne søke å løse lagets oppgaver, jfr paragraf 1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta lagets og medlemmenes interesser.
5. Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styrets medlemmer forlanger det. Et styremøte er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Over styrets møter føres protokoll. Alle vedtak fastsettes med et flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme.

§ 9 Styrets arbeid:
Hvert styremedlems jobb/oppgave er detaljert beskrevet i klubbens stillingsinstrukser, som er skriftlige vedlegg til klubbens lover:
Vedl A: Stillingsinstruks for Leder
Vedl B: Stillingsinstruks for Nestleder
Vedl C: Stillingsinstruks for Sekretær
Vedl D: Stillingsinstruks for Kasserer
Vedl E: Stillingsinstruks for Oppmann pistol gruppe
Vedl F: Stillingsinstruks for Oppmann praktisk gruppe
Vedl G: Stillingsinstruks for Utdanningskontakt
Vedl H: Stillingsinstruks for Styremedlem I
Vedl I:
Stillingsinstruks for Styremedlem II
§ 10 Oppløsning:
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten, som er tilstilet medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at laget kan oppløses, må vedtaket gjentas med minst 2/3 flertall. Fusjon med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om fusjon, og dertil nødvendig vedtektsendring, treffes i samsvar med bestemmelsene i paragraf 11. I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

§ 11 Vedtektsendring:
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og det krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Paragraf 10 kan ikke endres.